Hvidegårdsparkens Grundejerforening © 2013 • Vilkår for anvendelse

 

Find alt her

 

Vi har samlet en lang række oplysninger herunder, så du kan få svar på de mest gængse spørgsmål.

 

 

Praktiske oplysninger

 

Aviser og papir til genbrug

Bibliotek, m.v.

Fester

Foreninger

Fortove og stier

Fyrværkeri

Genbrugsplads

Generalforsamling

Haveaffald

Hjemmeside

Husdyr

Idrætsanlæg

Kirker

Kollektiv trafik

Kørsel på området

Nyhedsbrev

Parcelhusejernes Landsforening

Parkering

Platantræer

Politi

Post

Renovation

Uønskede dyr

Snerydning

Storskraldsordning

Svømmehal

Tennisklub

Vand og kloak

Veje

 

Aviser og papir til genbrug

Vi deltager i en forsøgsordning, hvor hvert hus har fået en container med ”blåt” låg (det er ikke så blåt). Heri kan man lægge papir og aviser, men ikke karton og bølgepap. Containerne tømmes den første onsdag i hver måned. Vi ligger ofte tidligt på ruten, så stil containeren ud aftenen forinden.

Hvis den private container er helt fyldt, kan man som supplement anvende den papircontainer, som er anbragt på den lille affaldsplads på stamvejen ved P-pladserne. den bedes kun brugt, når andre muligheder er udtømt, da vi ønsker at promovere de private containere .

Der findes desuden en container til glas, som skal være tomme og rene når de kasseres. Husk at containerne på stamvejen kun må benyttes i tidsrummet kl. 8-22.

Bibliotek, m.v.

Nærmeste bibliotek er Lyngby Stadsbibliotek på Lyngby Hovedgade 28, som er åbent 10-19 på hverdage, lørdag 10-14 (se i øvrigt på www.lyngbybib.dk). Desuden findes en byhistorisk samling, Sophienholm og Lyngby Kulturhus. Biblioteket har en meget bred vifte af tilbud (bøger, tidsskrifter, musik, video, spil, internet, café og meget andet), og laver jævnligt arrangementer.

Fester

Grundejerforeningen mener at det er godt med sociale arrangementer og har derfor bakket op om de festligheder, som et selvbestaltet festudvalg har arrangeret. På hjemmesiden kan du læse om festudvalgets arrangementer og se fotos fra disse. Der er siden midten af 2008 ikke noget festudvalg, men de daværende medlemmer vil gerne hjælpe med opskrifter, huske- og indkøbslister og andet, hvis nogen vil lave et arrangement.                

Tidligere har følgende været arrangeret:

  • Loppemarked - blev holdt i starten af maj, inden Lyngby Loppetorv tog fat. Vi håber at de sidste års succeser fortsat bliver gentaget med frivilliges indsats.

  • Sommerfest - er blevet holdt i mange år, og er gået fra det simple (en dato og ikke meget andet) til arrangementer med telte, borde, ting til børnene, osv. Det vil vise sig om der bliver fortsat i andet regi.

  • Andre fester har inkluderet fastelavn og lysfest omkring Allehelgensaften.

De tidligere medlemmer af festudvalget kan findes på hjemmesiden.

Foreninger

Der findes ca. 450 foreninger i kommunen. Du kan finde de enkelte foreninger, kontaktoplysninger og links til hjemmesider på kommunens hjemmeside under ”kultur og fritid”.

Fortove og stier

Fortovene er underlagt samme klausuler som vejene (se under ”Veje”) og er med i den abonnementsordning om vedligehold, som vi har tegnet hos kommunen. Hver år gennemgår vi fortovene og påpeger overfor kommunen hvilke steder der særligt trænger. På grund af platantræernes rødder er vores fortove ganske udsatte.

Bemærk at overkørsler er den enkelte husejers ansvar. Fra matriklen og ud til kørebanen er det husejerens ansvar at fortovet er i forsvarlig stand (ikke fremspring over 2-3 cm), og at overkørslen er udført forskriftsmæssigt (kørebanefliser på fortovet og brosten over græsrabatten).

Fyrværkeri

Der må kun affyres flyvende fyrværkeri i perioden omkring Nytår, og kun indtil 5. januar. Desuden siger den lokale politivedtægt at der i vores kommune kun må affyres flyvende fyrværkeri i en afstand af mindst 200 meter fra stråtækte huse og 400 meter i vindretningen. Da Hvidegården er stråtækt, betyder det, at man i Hvidegårdsparken ikke må sende fyrværkeri op på sidevejene med ulige numre, på midten af stamvejen og ud for nr. 42 og 66. Hvis vindretningen er i vest (den hyppigste vindretning), skal der tages yderligere hensyn, hvilket betyder at man skal ned på veststien med al flyvende fyrværkeri.

Genbrugsplads

Vores genbrugsplads findes på Firskovvej 9. På genbrugsstationen kan private aflevere næsten alle typer affald - undtagen dagrenovation, eksplosiver og smittefarligt affald. Åbningstider er mandag til søndag kl. 10.00 - 17.00 undtagen den 24/12, 25/12, 31/12 og 1/1 (lukket hele dagen). Husk at der skal være læsset af kl. 17.00.

Fra 1. januar 2008 må borgere og virksomheder kun bruge klare sække, i de tilfælde hvor man før har brugt sorte sække. Hvorfor klare sække? Fordi affaldet bliver sorteret bedre, når det kan ses.

På Genbrugsstationen står pladspersonalet klar med en hjælpende hånd. Hvor man før har smidt sorte sække i containeren til småt brændbart eller i mineraluldscontaineren, skal sækkene nu fremover være klare. Stort brændbart (træ, møbler og reoler), aviser, flasker, metal, haveaffald, elektronik m.m. afleveres uemballeret som tidligere.

Generalforsamling

En gang om året i marts måned afholder grundejerforeningen sin ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne. Generalforsamlingen afholdes normalt på Hotel Fortunen, og efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et stykke mad. Mødet er både praktisk og socialt, og man opfordres derfor til at deltage.

 

Haveaffald

Man kan hos kommunen bestille en service med tømning en gang om ugen af en lille container med grønt affald. Servicen løber fra 1. marts til udgangen af november, og der tømmes hver onsdag, normalt ganske tidligt. Containeren koster 500 kr. i anskaffelse samt en årlig afgift. Derudover kan grønt affald afleveres på genbrugspladsen på Firskovvej 9.

Hjemmeside

Grundejerforeningen har en hjemmeside på www.hvidegaardsparken.dk, hvor man kan læse om foreningen, om området, om gældende regler og se fotos fra mange arrangementer. Desuden findes der en opslagstavle, hvor beboere kan udveksle erfaringer, stille spørgsmål og andet. Endelig finder man på hjemmesiden links til andre relevante hjemmesider hos kommunen, institutioner, andre foreninger, og meget, meget mere.

Man kan også skrive meddelelser til bestyrelsen på hjemmesiden, eller kontakte den på adressen bestyrelse@hvidegaardsparken.dk. Det vil være en stor hjælp for kommunikationen hvis alle med en e-mail adresse, oplyser denne til bestyrelsen.

 

Husdyr

En del af vores medlemmer holder hund og/eller kat. Det giver sjældent anledning til problemer. De fleste af vores hundeejere medbringer poser til hundens efterladenskaber, når hunden luftes, hvilket medvirker væsentligt til at holde kvarteret pænt. Desuden sikrer medlemmerne at deres husdyr ikke generer naboerne. Grundejerforeningen værdsætter i høj grad begge dele.

Idrætsanlæg

Kommune har fire sportshaller og et stadion. Lyngby Hallen og stadion ligger Lundtoftevej 53, mens Engelsborgshallen ligger Engelsborgvej 93, Lundtoftehallen ligger Ravnholmvej 11 og Virumhallerne ligger Geels Plads 40. Læs mere om mulighederne i hallerne under ”kultur og fritid” på kommunens hjemmeside.

Kirker

Vi hører under Lyngby Kirke, Lyngby Hovedgade 3. Kirkens kontor ligger i Lyngby Kirkestræde 12, tlf. 4588 2460. Der findes desuden en katolsk kirke, en baptistkirke og en apostolsk kirke i kommunen. For andre trosretninger henvises til www.km.dk.

Kollektiv trafik

Vi er godt forsynet med kollektiv trafik, med en række buslinjer på Klampenborgvej og langs Helsingør motorvejen. Desuden er der nem adgang til S-tog i Lyngby og regionaltog i Klampenborg. På www.rejseplanen.dk kan man hurtigt finde den bedste rejseform.

Kørsel på området

Beboerne skal være opmærksomme på, at oversigten på vores veje er begrænset på grund af de store vejtræer. Der opfordres derfor til at køre med beskeden hastighed. På vores veje gælder almindelig højrevigepligt, hvilket betyder at kørende på stamvejen skal holde tilbage for kørende fra sidevejene, som er på vej til Klampenborgvej. I øvrigt opfordres til størst mulig agtpågivenhed ved kørsel på vores område.

Nyhedsbrev

Grundejerforeningen udsender et månedligt elektronisk nyhedsbrev med nyt fra vores område. Man kan tilmelde sig på hjemmesiden eller ved at sende en mail til bestyrelsen. Husk at oplyse husnummer og e-mail. Er der flere i en husstand som ønsker brevet, kan flere e-mail adresser tilmeldes.

Parcelhusejernes Landsforening

Vores grundejerforening er medlem af Parcelhusejernes Landsforening, som er en interesseorganisation for parcelhusejere. Som beboer i Hvidegårdparken modtager du deres medlemsblad ”Mit Hus” fire gange årligt. Heri findes artikler som vedrører os som husejere.

Parkering

Parkering kan ske på alle sideveje og på de to store parkeringspladser ved stamvejen. Ved parkering på sidevejene bør man undgå parkering på græsarealerne.

Platantræer

Grundejerforeningen foranlediger at platantræerne beskæres ca. hvert 4. år. Træerne tilhører kommunen og beboerne har ikke selv lov til at foretage beskæring selv om man føler sig generet af træernes skyggevirkning.

Grundejerforeningen foranlediger tillige en årlig opsamling af de store mængder blade, som fældes om efteråret fra disse træer. Dette sker når de sidste blade er faldet, normalt omkring medio november. Tidspunktet annonceres på vores hjemmeside.

Politi

Politi kan kaldes på 114 eller direkte til vagthavende på 45 85 14 48. Vi er heldige med en meget beskeden kriminalitet i vores område, herunder få indbrud. Mange beboere deltager i ”nabohjælp”, som er et initiativ hvor man kigger efter hinandens huse, oplyser de omkringboende om bortrejse, kontaktoplysninger, osv. og sikrer at ingen huse ser forladte ud. Dette har givet positive resultater.

Post

Vores posthus ligger på Jernbanepladsen, lige overfor Lyngby station. Vi modtager post fra Post Danmark og fra CityMail, og begge leverer regelmæssigt og typisk i tidsrummet 10-13. Dertil kommer ugentlig et reklamebud i weekenden.

Renovation

Skraldesække tømmes ugentligt fredag morgen. Vi ligger ofte tidligt på ruten. Hvert hus betaler over ejendomsskattebilletten for én skraldesæk. En ekstra ugentlig skraldesæk kan bestilles hos kommunen, som også kan oplyse om prisen for dette.

Før vinteren modtager hvert hus to ekstra skraldesække, sådan at der er plads, hvis vejrliget gør, at renovationen ikke kan foretage den ugentlige tømning.

Uønskede dyr

Rotter: Teknisk Forvaltning varetager rottebekæmpelsen i kommunen. Bekæmpelsesindsatsen er gratis, men udgifter til reparationer efter skader forårsaget af rotter på privat ejendom må grundejeren selv afholde.

Hvepse: Henvendelser om fjernelse af hvepseboer kan rettes til et privat skadedyrsbekæmpelses-firma og udgifterne hertil må afholdes af grundejeren.

Bier: Hvis man skulle få besøg af en bisværm, kan henvendelse rettes til biavler Thomas F. Jacobsen i nr. 111, telefon 44 44 87 80.

Ræve: Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke lovmæssigt pligt til at bekæmpe ræve, men har valgt at lade Lyngby-Gladsaxe jagtforening hjælpe til i det omfang, det er muligt for dem. Har man et meget akut problem med ræve, der volder skade, må man kontakte en privat bekæmper.

Herreløse katte: Ved problemer med herreløse katte kan henvendelse ske til Kattens Værn.

Øvrige skadedyr: Henvendelser om øvrige skadedyr som for eksempel mosegrise, muldvarpe og vilde duer kan rettes til Statens Skadedyrslaboratorium på telefon 45 87 80 55.

Snerydning

Snerydning og grusning på fortove og på kørebanen ud til vejmidte er den enkelte husejers ansvar. Der skal sneryddes og gruses hvis føret er til gene eller fare for gående eller kørende. Myndighederne forventer at snerydningen sikres mellem kl. 7 og 22.

Grundejerforeningen har tegnet et abonnement med kommunen om saltning og snerydning af kørebanerne, og indtil nu har vi været ganske tilfredse med den service, som vi har fået. Snerydningen omfatter kun kørebanerne på stamvejen og sidevejene, og beboerne er fortsat pligtige til at snerydde fortove, overkørsler, m.v.

Stierne sneryddes og gruses kun lejlighedsvis, hvorfor færdsel på stierne i glat føre bør ske med stor forsigtighed og sker på ejet ansvar.

Storskraldsordning

I Lyngby-Taarbæk Kommune er det muligt at komme af med storskrald på flere måder. Foruden muligheden for at aflevere det på genbrugsstationen, kan du forsøge at afsætte det via den virtuelle genbrugsstation "Storskrald.dk" eller lade det afhente i den traditionelle storskraldsordning.

Storskrald.dk: Enhver som har besøgt kommunens genbrugsplads en lørdag formiddag, har sikkert konstateret, hvilke enorme mængder af brugbare materialer og effekter, som ryger i containerne.

Lyngby-Taarbæk Kommune har tilmeldt sig den internetbaserede storskraldsordning storskrald.dk, som gør det muligt, at give storskraldet nyt liv. På storskrald.dk kan man lægge sine kasserede effekter i virtuelle containere på den virtuelle nærgenbrugsplads, hvor andre så kan se/læse om dem og henvende sig til ejermanden for nærmere oplysninger og afhentningsmuligheder.

Borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune kan gratis få adresseoplysninger om det storskrald, der er lagt på siden, mens alle har gratis adgang til at se og lægge storskrald ud.

Målet er at omfordele mest muligt af det kasserede ved ”kilden”, så mængden af affald reduceres, levetiden på allerede producerede varer forlænges, der spares ressourcer til transport og anden håndtering af storskrald og miljøet spares for en stor mængde affald

Afhentning af Storskrald: I Lyngby-Taarbæk Kommune er der også mulighed for at få afhentet storskrald direkte ved husstanden hver 14. dag. Storskrald til genbrug afhentes af en specialindrettet bil, og brændbart affald afhentes af en anden bil. Hos os sker afhentningen hver mandag i ulige uger.

Storskrald afhenter alt hvad genbrugsstationen modtager, herunder glas og flasker i poser og papir, hvis det er bundtet. Der modtages ikke medicinrester, husholdningsaffald og grønt affald.

Svømmehal

Der findes en svømmehal i Lyngby i forbindelse med idrætsanlægget på Lundtoftevej 53. Desuden findes svømmehaller i Virum (Virum Svømmehal), Gentofte (Kildeskovshallen) og Søborg (Værebro Svømmehal). Vandet er varmest i de to sidstnævnte.

Lyngby Svømmeklub og andre idrætsorganisationer har desuden adgang til at benytte Trongårdsskolens lille svømmehal (som også bruges til skolens svømmeundervising).

Tennisklub

Hvidegårdsparken Tennisklub blev grundlagt i 1983, 20 år efter etableringen af Hvidegårdsparken. En gruppe driftige beboere fik lov til at anlægge en bane på jord, som blev lejet af kommunen. Tennisklubben er ikke en del af Hvidegårdsparkens Grundejerforening, og har ingen økonomiske bånd.

Der findes i dag 25 A-anparter og 5 B-anparter. I dag dækker indskuddet den investering som er foretaget, mens det årlige kontingent bruges til vedligeholdelse af banen.

For at blive medlem af tennisklubben kræves at man investerer i en anpart, og ofte sælges anparter sammen med huset. Kontakt tennisklubbens formand (se hvem og hvordan på hjemmesiden), hvis du er interesseret i at købe en anpart. Af og til er der en ledig anpart.

Der afholdes en række faste sammenkomster, organiseret af bestyrelsen for tennisklubben:

  • Generalforsamling og picnic - afholdes i midten af juni måned.

  • Turneringer - Tennisklubben arrangerer turneringer i det omfang der er mulighed for det og tilslutning til det.

  • Duel med trekanten - en årligt tilbagevendende begivenhed og efter en årrække med nederlag har Hvidegårdsparkens Tennisklub vundet flere år i træk. Dog tabte vi i 2008, og det står nu 11-9 til Trekanten i de indbyrdes kampe. 

På hjemmesiden er der adgang til tennisklubbens vedtægter, medlemsliste og referatet fra seneste generalforsamling.

Vand og kloak

Det er kommunen som står for vandforsyningen og for kloakkerne. Vandforsyningen kommer hovedsagelig fra vandtårnene på Hjortekærsvej, og vandet er af meget god kvalitet. Vandets hårdhed er på 18-21°dH, hvilket må betegnes som middelhårdt til hårdt.

Kloakkerne på Hvidegårdsparken blev renoveret i 1998 og er i nogenlunde stand, men på grund af de store platantræer, opstår der til tider skader på kloakkerne. I tilfælde af problemer eller oversvømmelse, kontaktes kommunen. Døgnvagt: Kloakforsyningen, telefon 4593 6827, i kontortid: Teknisk Service, telefon 4597 3500. Bestyrelsen vil gerne informeres i tilfælde af tilstopninger, som kan berøre andre huse og ved oversvømmelser på grund af regnvand.

Veje

Vores veje er alle blevet defineret af kommunen som ”private fællesveje”. I praksis betyder det at vores veje er fuldstændig som offentlige veje, men at vi blot selv skal betale for vedligeholdelsen, renholdelse, vejbelysning, m.m. Det er kommunen som ejer vejen, jorden den ligger på, og som bestemmer alt omkring vejen. Vi betaler en årlig ydelse gennem et abonnement, som sikrer at vores pligter bliver udført af kommunen. Beløbet fremgår af regnskabet.

 

 

Opslag:

 

Skal du slå et emne op, skal du klikke på oversigten til venstre.

 

Når du skal tilbage til oversigten, skal du trykke på tasten "Home" på tastaturet.

 

Ønsker om andre oplysninger eller ændringer i de skrevne, kan skrives som besked via "Kontakt" i den sorte menu bjælke.

 

Du kan også hente vores velkomstbrev, og selv udskrive det. Klik her.